คณะผู้จัดทำระบบ 42.obecdata.com

คณะผู้จัดทำระบบ
User profile picture

นางสัมพรรณ ถวิลไทย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • ศึกษาปัญหาและความต้องการของ ข้อมูล การประมวลผล การสื่อสาร
 • วางแผนการทำงาน
 • วางแผนการทำงาน รวบรวมความต้องการของระบบ วิเคราะห์ระบบงาน
 • ตรวจสอบระบบสารสนเทศ
 • ให้คำปรึกษา
User profile picture

นางเมตตา ถวิลไทย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • ศึกษาปัญหาและความต้องการของ ข้อมูล การประมวลผล การสื่อสาร
 • วางแผนการทำงาน
 • วางแผนการทำงาน รวบรวมความต้องการของระบบ วิเคราะห์ระบบงาน
 • ตรวจสอบระบบสารสนเทศ
 • ให้คำปรึกษา
User profile picture

นายวัชรพัฐ มะธิตะโน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 • ศึกษาปัญหาและความต้องการของ ข้อมูล การประมวลผล การสื่อสาร
 • วางแผนการทำงาน
 • วางแผนการทำงาน รวบรวมความต้องการของระบบ วิเคราะห์ระบบงาน
 • พัฒนาระบบ 42.obecdata.com
 • ตรวจสอบระบบสารสนเทศ
 • ให้คำปรึกษา